અક્કલે કહ્યું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્કલે કહ્યું કરવું

  • 1

    અકલે કામ કરવું; સમજાવું; સૂઝ પડવી.