અક્ક્લ બહેર મારી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લ બહેર મારી જવી

  • 1

    અક્કલ કે સમજ (પ્રસંગ પર) જતી રહેવી, કામ ન દેવું.