ગુજરાતી

માં અંકે કરવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંકે કરવું1અંકે કરવું2અંકે કરવું3

અંકે કરવું1

 • 1

  નક્કી કરવું; ચોક્ક્સ કરવું.

ગુજરાતી

માં અંકે કરવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંકે કરવું1અંકે કરવું2અંકે કરવું3

અંકે કરવું2

 • 1

  રકમનો આંકડો અંકે-શબ્દમાં લખવો.

 • 2

  નક્કી કે સાબિત કરવું.

ગુજરાતી

માં અંકે કરવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંકે કરવું1અંકે કરવું2અંકે કરવું3

અંકે કરવું3

 • 1

  ભેટવું.