ગુજરાતી

માં અખતરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અખતરું1અખંતર2અખતર3અખતર4

અખતરું1

વિશેષણ

 • 1

  અખતર; અખત્તર; મેલું; નઠારું; અખંતર.

ગુજરાતી

માં અખતરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અખતરું1અખંતર2અખતર3અખતર4

અખંતર2

વિશેષણ

 • 1

  અખત્તર; મેલું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ભૂતપ્રેત; વળગાડ.

ગુજરાતી

માં અખતરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અખતરું1અખંતર2અખતર3અખતર4

અખતર3

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો શબ્દોના અર્થને અવળા લઈ પોતાની જાતને ડાહ્યું માનતું-મનાવતું.

ગુજરાતી

માં અખતરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અખતરું1અખંતર2અખતર3અખતર4

અખતર4

વિશેષણ

 • 1

  મેલું; નઠારું; અખંતર.