ગુજરાતી માં અખતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અખતર1અખતર2

અખંતર1

વિશેષણ

 • 1

  અખત્તર; મેલું.

ગુજરાતી માં અખતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અખતર1અખતર2

અખંતર2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ભૂતપ્રેત; વળગાડ.

ગુજરાતી માં અખતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અખતર1અખતર2

અખતરું

વિશેષણ

 • 1

  અખતર; અખત્તર; મેલું; નઠારું; અખંતર.

ગુજરાતી માં અખતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અખતર1અખતર2

અખતર

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો શબ્દોના અર્થને અવળા લઈ પોતાની જાતને ડાહ્યું માનતું-મનાવતું.

ગુજરાતી માં અખતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અખતર1અખતર2

અખતર

વિશેષણ

 • 1

  મેલું; નઠારું; અખંતર.