અંગૂઠો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગૂઠો પાડવો

  • 1

    (ખત વગેરેમાં) અંગૂઠાની નિશાની કરવી.

  • 2

    સહી કરવી-મંજૂર રાખવું.