અંગાઉ ખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગાઉ ખર્ચ

  • 1

    હાથખરચી; જાત અંગેનું ખરચ.