અટીનો કરાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અટીનો કરાર

શબ્દસમૂહ

  • 1

    શરત સાથેનો-આંટીવાળો, પાકા બંધનવાળો કરાર.