ગુજરાતી માં અડધો રોટલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અડધો રોટલો1અડધો રોટલો2

અડધો રોટલો1

  • 1

    માંડ પેટ પૂરતું લૂખુસૂકું ખાવાનું.

ગુજરાતી માં અડધો રોટલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અડધો રોટલો1અડધો રોટલો2

અડધો રોટલો2

  • 1

    હલકું પાતળું ખાવાનું; ગુજારા જોગ અન્ન.