ગુજરાતી

માં અડફટમાં આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડફટમાં આવવું1અડફેટમાં આવવું2

અડફટમાં આવવું1

  • 1

    કોઈ સાથે અથડાઈ પડવું; વચ્ચે આવવું.

ગુજરાતી

માં અડફટમાં આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડફટમાં આવવું1અડફેટમાં આવવું2

અડફેટમાં આવવું2

  • 1

    કોઈ સાથે અથડાઈ પડવું; વચ્ચે આવવું.