અડસઠતીરથ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડસઠતીરથ કરવાં

  • 1

    બધાં (હિંદુ) તીર્થો (-ની જાત્રા કરવી).

અડસઠતીર્થ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડસઠતીર્થ કરવાં

  • 1

    બધાં (હિંદુ) તીર્થો (-ની જાત્રા કરવી).