ગુજરાતી

માં અડસઠતીરથ કરવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડસઠતીરથ કરવાં1અડસઠતીર્થ કરવાં2

અડસઠતીરથ કરવાં1

  • 1

    બધાં (હિંદુ) તીર્થો (-ની જાત્રા કરવી).

ગુજરાતી

માં અડસઠતીરથ કરવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડસઠતીરથ કરવાં1અડસઠતીર્થ કરવાં2

અડસઠતીર્થ કરવાં2

  • 1

    બધાં (હિંદુ) તીર્થો (-ની જાત્રા કરવી).