અઢારગાઉનું છેટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢારગાઉનું છેટું

  • 1

    ઘણું લાંબું અંતર કે તફાવત.