ગુજરાતી

માં અઢાર આલમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઢાર આલમ1અઢારે આલમ2

અઢાર આલમ1

  • 1

    બધી વર્ણો કે જાતિઓ.

ગુજરાતી

માં અઢાર આલમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઢાર આલમ1અઢારે આલમ2

અઢારે આલમ2

  • 1

    બધી વર્ણો કે જાતિઓ.