અઢાર આલમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢાર આલમ

  • 1

    બધી વર્ણો કે જાતિઓ.

અઢારે આલમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢારે આલમ

  • 1

    બધી વર્ણો કે જાતિઓ.