અઢાર ઘંટીનો આટો ખાધેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢાર ઘંટીનો આટો ખાધેલું

  • 1

    ખૂબ પહોંચેલું, પાકું અનુભવી.