ગુજરાતી

માં અઢાર વર્ણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઢાર વર્ણ1અઢારે વર્ણ2

અઢાર વર્ણ1

  • 1

    બધી વર્ણો કે જાતિઓ.

ગુજરાતી

માં અઢાર વર્ણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઢાર વર્ણ1અઢારે વર્ણ2

અઢારે વર્ણ2

  • 1

    બધી વર્ણો કે જાતિઓ.