અઢાર વર્ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢાર વર્ણ

  • 1

    બધી વર્ણો કે જાતિઓ.

અઢારે વર્ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢારે વર્ણ

  • 1

    બધી વર્ણો કે જાતિઓ.