ગુજરાતી

માં અઢાર વાંકાં હોવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઢાર વાંકાં હોવાં1અઢારે વાંકાં હોવાં2

અઢાર વાંકાં હોવાં1

  • 1

    બધી જ રીતે બેડોળ કે અપલક્ષણું કે ખોડીલું હોવું.

ગુજરાતી

માં અઢાર વાંકાં હોવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઢાર વાંકાં હોવાં1અઢારે વાંકાં હોવાં2

અઢારે વાંકાં હોવાં2

  • 1

    બધી જ રીતે બેડોળ કે અપલક્ષણું કે ખોડીલું હોવું.