અઢાર વાંકાં હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢાર વાંકાં હોવાં

  • 1

    બધી જ રીતે બેડોળ કે અપલક્ષણું કે ખોડીલું હોવું.

અઢારે વાંકાં હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢારે વાંકાં હોવાં

  • 1

    બધી જ રીતે બેડોળ કે અપલક્ષણું કે ખોડીલું હોવું.