અંતઃકરણનો ધક્કો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતઃકરણનો ધક્કો

  • 1

    ભારે જબરો આઘાત; મોટું મર્મ સ્પર્શી દુઃખ.