અત્રમતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અત્રમતું

  • 1

    'અહીં' મતું કે સાખ કરવી' એવા અર્થમાં દસ્તાવેજમાં આવે છે.