અધ્યાહાર હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્યાહાર હોવું

  • 1

    વાક્યમાં (પદ) ન કહેલું-બાકી રહેવું કે હોવું.