અધર્મનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધર્મનું

  • 1

    હરામનું, અનીતિનું (અધર્મનું આવવું, અધર્મનું લેવું, અધર્મનું ખાવું, અધર્મનું ઈચ્છવું).