ગુજરાતી

માં અધાધુંધની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધાધુંધ1અધાધૂંધ2અધાધંધ3અંધાધૂંધ4

અધાધુંધ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

ગુજરાતી

માં અધાધુંધની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધાધુંધ1અધાધૂંધ2અધાધંધ3અંધાધૂંધ4

અધાધૂંધ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

ગુજરાતી

માં અધાધુંધની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધાધુંધ1અધાધૂંધ2અધાધંધ3અંધાધૂંધ4

અધાધંધ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

ગુજરાતી

માં અધાધુંધની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધાધુંધ1અધાધૂંધ2અધાધંધ3અંધાધૂંધ4

અંધાધૂંધ4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

મૂળ

हिं. म. अंधाधुंध