અધિદેવતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધિદેવતા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    અમુક સ્થળે કે વસ્તુનો ખાસ દેવ કે દેવી; રક્ષક દેવ કે દેવી.