અન્નનો કીડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્નનો કીડો

  • 1

    અન્ન પર જેનું જીવન છે તે (વૃદ્ધ, બાળક, કે ખાઉધરા માટે વપરાય છે.).