ગુજરાતી

માં અરધપંચાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરધપંચાળ1અર્ધપંચાળ2

અરધપંચાળ1

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી લગભગ અરધ ભાગનું.

ગુજરાતી

માં અરધપંચાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરધપંચાળ1અર્ધપંચાળ2

અર્ધપંચાળ2

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી લગભગ અડધા ભાગનું.