અશ્લેખા ચગી તો ચગી ને ફગી તો ફગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અશ્લેખા ચગી તો ચગી ને ફગી તો ફગી

  • 1

    અશ્લેષા નક્ષત્રમાં જો વરસે તો બરોબર વરસાદ થાય, નહિ વરસે તો ના થાય.