અષ્ટમહાસિદ્ધિ અને નવ નિધિ હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અષ્ટમહાસિદ્ધિ અને નવ નિધિ હોવાં

  • 1

    બધી દિવ્ય શક્તિઓ ને તમામ સંપત્તિ હોવી.