આકાશનાં પંખી ઝાલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશનાં પંખી ઝાલવાં

  • 1

    અશક્યને શક્ય કરવું.