આકાશમાં જઈ પહોંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશમાં જઈ પહોંચવું

  • 1

    ખૂબ ફુલાવું.

  • 2

    કલ્પના કે વાતમાં ખૂબ ચગવું-આકાશમાં ઊડવું.