આંખચાંલ્લો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખચાંલ્લો

  • 1

    રૂડે અવસરે સ્ત્રીઓને ગાલે કે કપાળમાં લગાડાતી ટીપકી.