આંખમાં તડતડિયા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં તડતડિયા પડવા

  • 1

    અદેખાઈથી ખૂંચવું, જોયું ન જવું.