આંખમાં ભમરીઓ રમવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં ભમરીઓ રમવી

  • 1

    ચકોર તીણી આંખ હોવી જે ઝટ આમ તેમ જોઈ લે.