આંખમાં રાઈ ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં રાઈ ભરાવી

  • 1

    અદેખાઈથી બળવું.