આંખમાં સાપોલિયાં રમવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં સાપોલિયાં રમવાં

  • 1

    આંખ વિષયવિકારવાળી થવી.