આખા જોવડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખા જોવડાવવા

  • 1

    ભૂત કે શું વળગ્યું છે તે જોવા ચોખા નંખાવવા.