આખી અણીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખી અણીએ

  • 1

    કશીય ઈજા વગર; પૂરું સહીસલામત.