આંખ કહ્યું કરતી નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ કહ્યું કરતી નથી

  • 1

    ન મનાય કે ન ખમાય એવું જોવામાં આવતાં તેનું આશ્ચર્ય કે ઝેર બતાવે છે.