આંખ કાણી કરવી પણ દિશા કાણી ન કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ કાણી કરવી પણ દિશા કાણી ન કરવી

  • 1

    ખાઈએ તેનું ખોદવું નહિ; નિમકહરામ કે કૃતઘ્ન ન બનવું.