આંખ ઘેરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ ઘેરાવી

  • 1

    (ઊંઘ કે બીજે કારણે) આંખ ભારે થવી; આંખમાં ઊંઘ ભરાવી.