આંખે તળાવ પાણિયારાં બાંધવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખે તળાવ પાણિયારાં બાંધવાં

  • 1

    જરા જરામાં આંસુ પાડવાં-રડવું.