આંખે પાટા બાંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખે પાટા બાંધવા

  • 1

    અક્કલ મારી જવી.

  • 2

    ભોળવવું; છેતરવું.