આંખ મળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ મળવી

  • 1

    ઊંઘથી આંખો મીંચાવી-બંધ થવી; ઊંઘ આવવી.

  • 2

    આંખ સાથે આંખ મળવી; સામસામે જોવું; તારામૈત્રક થવું.

  • 3

    મરણ થવું; આંખ દબાવી.