આગલી પાછલી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગલી પાછલી કાઢવી

  • 1

    જૂની વાત (કે તેનો ડંખ) તાજી કે યાદ કરવી.