આગલી પાછલી કાઢી નાંખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગલી પાછલી કાઢી નાંખવી

  • 1

    જૂની વાતને વીસરવું; માફ કરવું.