આંગળીને વેઢે ગણાય એટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગળીને વેઢે ગણાય એટલું

  • 1

    સંખ્યામાં અમુક થોડું જ; વેઢે ગણી શકાય એટલું; જૂજ.