આગળ ઉલાળ અને પાછળ ધરાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગળ ઉલાળ અને પાછળ ધરાળ

  • 1

    કશીય લેવા દેવા કે જવાબદારી (પ્રાય; નકાર બતાવવા.).