આગે આગે ગોરખ જાગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગે આગે ગોરખ જાગે

  • 1

    ભવિષ્યની આગળથી ચિંતા ન કરતાં, તે વખતે (દૈવ જોગે) કાંઈક સારું જ થશે કે રસ્તો સૂઝશે એ શ્રદ્ધા રાખવી; આગળ ઉપર વળી કાંઈક ફાવતું થઈ જ રહેશે-અત્યારે રોકાવું નહિ.(આ ભાવ બતાવે છે.) 'આગળ સૌ થઈ રહેશે'.

આગે આગે ગોરખ જાગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગે આગે ગોરખ જાગે

  • 1

    આગળની વાત આગળ જોવાશે; 'સૌ થશે'-વખત આવ્યે કાંઈક જડશે-એવો ભાવ.