આઘુંપાછું કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઘુંપાછું કહેવું

  • 1

    ખોટુંખરું કે યોગ્યાયોગ્ય યા વધારેપડતું કહેવું.