આઘું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઘું કરવું

 • 1

  (બારીબારણું) વાસવું, બંધ કરવું.

 • 2

  દૂર ખસેડવું.

 • 3

  (ચૂલામાં લાગતું લાકડું) બહાર કાઢવું.

 • 4

  લાક્ષણિક મનથી દૂર કરવું; અળખામણું કરવું.