આજકાલ કરતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજકાલ કરતાં

  • 1

    આજકાલ એમ વખત ગણતાં, થોડે થોડે; ન જણાય એમ ધીમે ધીમે.