આજ્ઞા માથે ચઢાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞા માથે ચઢાવવી

  • 1

    હુકમ પાળવો; માન્ય રાખવો.