આજન્મચિહ્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજન્મચિહ્ન

  • 1

    જન્મથી લાગેલું-દૂર ન કરી શકાય એવું ચિહ્ન; 'બર્થ-માર્ક'.